Projekt bemutatása

Az intézményen kívüli nevelési színterek és ezekhez a színterekhez kapcsolódó foglalkozások jelentősége az ezredforduló után egyre hangsúlyosabbá vált. A családok életvitelében bekövetkezett változásokból adódóan a szülők részéről egyre nagyobb az igény arra, hogy az oktatási intézmények minél komplexebb tudást adjanak át gyermekeiknek szem előtt tartva a mindennapi élet során felmerülő igényeket és követelményeket.
Érthető módon az intézmények ennek a komplex feladatnak és elvárásnak csak nehezen tudnak megfelelni. A kisebb községekben, így településünkön és a szomszédos településeken élő gyermekek épp a szűkös lehetőségekből következően jelentős szociokulturális hátránnyal indulnak, amely nagy mértékben befolyással lehet későbbi életvezetésük és munka erőpiaci pozíciójuk alakulásában. A projekt megvalósítása lehetőséget teremthet Önkormányzatunk számára arra, hogy eddig kifejtett közművelődési tevékenységét koncentráltabban végezhesse, a már meglévő foglalkozásokat továbbfejleszthesse és kiterjeszthesse, elérhetővé téve a szomszédos községekben élő gyermekek számára is. A megvalósítani kívánt foglalkozások a módszertani átgondoltságból következően kettős funkcióval rendelkeznek. A foglalkozásokkal elsődlegesen – összhangban a közművelődési tevékenységek alapelveivel – tartalmas szabadidős elfoglaltságot szeretnénk biztosítani a településünkön, és a településünk vonzáskörzetében élő óvodás és általános iskolás gyermekeknek. Mindezek által a résztvevők életre szóló élményeket szerezhetnek.
Másodsorban a Felhívásban meghatározott foglalkozások kereteihez, valamint a Felhívás célrendszeréhez igazodva olyan ismeretátadó, élményközpontú tevékenységek megvalósítása a célunk, amely közvetlenül járul hozzá a résztvevő gyermekek ismereteinek bővítéséhez, kompetenciáinak fejlesztéséhez, vagyis személyiségük formálódásához. A foglakozások tervezése és megvalósítása során építünk az edutainment elvére, mert úgy véljük, hogy a szórakozva és a szórakoztatva tanulás elősegítheti a kitűzött célok teljesítését. Azonban nem csak a gyermekek egyéni igényeinek figyelembe vétele határozza meg a tervezett foglalkozások tartalmát, hanem arra is törekszünk, hogy a megvalósítás, valamint a fenntartás során a foglalkozások elősegítsék a kortárs közösségi kohézió erősödését is. Ezért a foglalkozások élni kívánnak a kooperatív tanulásszervezés módszertanával, amely az alapvető kompetenciák fejlesztése mellett hozzájárulhat a fentebbi törekvés teljesüléséhez is. Az alábbi foglalkozásokat kívánjuk megvalósítani a projekt során: lovaglás és lovas oktatás, amely mint intenzív lelki és fizikai élmény erős tudat- és jellemformáló hatással rendelkezik, továbbá elősegíti a koncentráció erősödését és hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek határozottá és magabiztossá váljanak. Az úszásoktatás keretében szeretnénk elérni a gyermekek mozgásfejlesztését, illetve azt, hogy a jövőben kialakuljon bennük az igény az egészséges életvitel fenntartásához. A tematikus kézműves foglalkozásoknak községünkben hagyománya van. A projekt keretein belül ezt a tradíciót szeretnénk továbbfejleszteni, ezzel is növelve a közösségi kohéziót. A Témanapok, és a Témaheteket a környezeti nevelés, valamint a hagyományápolás jegyében, a projektoktatás módszertanát alkalmazva szeretnénk megvalósítani, mindezekkel is elősegítve a tanulók széleskörű
kompetenciafejlesztését. A természeti és az épített környezetben szerzett személyes tapasztalatok, élmények hatásától várjuk az interiorizált környezetbarát életvitel kialakítását. Táborok szervezésével is szeretnénk a gyermekek szociokulturális esélyegyenlőségét biztosítani, a projekt ütemezéséből adódóan egy téli, illetve egy nyári tábor megvalósítása a cél. Az előbbi a környezeti nevelés, amíg a nyári tábor a honismeret tematikája mentén szerveződik.